PRZEPISY LPG

ROZPORZ─äDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 GRUDNIA 2002 r. Za┼é─ůcznik nr 9

ROZPORZ─äDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Dz. U. nr 232 poz. 2333

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2 2003 r. Nr 58, poz. 515, z pó┼║n. zm.2)) zarz─ůdza si─Ö, co nast─Öpuje:

§ 1. 1. Rozporz─ůdzenie okre┼Ťla:

 

 

 

1) warunki i tryb wydawania lub cofania ┼Ťwiadectw homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

2) jednostki upowa┼╝nione do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodno┼Ťci monta┼╝u z warunkami homologacji;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodno┼Ťci monta┼╝u z warunkami homologacji;

4) wzory dokumentów zwi─ůzanych z homologacj─ů sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

 

 

 

2. Rozporz─ůdzenie nie dotyczy producenta pojazdu, który w ramach homologacji typu pojazdu uzyska┼é potwierdzenie, ┼╝e pojazd posiada instalacj─Ö do zasilania gazem.

§ 2. Ilekro─ç w rozporz─ůdzeniu jest mowa o:

 

 

 

1) ustawie - rozumie si─Ö przez to ustaw─Ö z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) elementach instalacji - rozumie si─Ö przez to cz─Ö┼Ťci instalacji do zasilania gazem obj─Öte obowi─ůzkiem uzyskania oddzielnych homologacji zgodnie z Regulaminem nr 67 lub nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowi─ůcych za┼é─ůczniki do Porozumienia dotycz─ůcego przyj─Öcia jednolitych wymaga┼ä technicznych dla pojazdów ko┼éowych, wyposa┼╝enia i cz─Ö┼Ťci, które mog─ů by─ç stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymaga┼ä, sporz─ůdzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136) - niezale┼╝nie od homologacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

 

 

 

§ 3. 1. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw transportu, zwany dalej "ministrem", wydaje ┼Ťwiadectwo homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem na pisemny wniosek podmiotu dokonuj─ůcego monta┼╝u instalacji, zwanego dalej "instalatorem".

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, instalator do┼é─ůcza:

 

 

 

1) protokó┼é i sprawozdanie z bada┼ä homologacyjnych;

2) wykaz stosowanych elementów instalacji do zasilania gazem;

3) wykaz zak┼éadów montuj─ůcych;

4) orygina┼éy wzorów podpisów osób upowa┼╝nionych do wydawania wyci─ůgów ze ┼Ťwiadectwa homologacji, z podaniem zajmowanego przez te osoby stanowiska.

 

 

 

3. Monta┼╝ instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zak┼éadach montuj─ůcych instalatora musi odbywa─ç si─Ö zgodnie z warunkami homologacji.

4. Ka┼╝dy zak┼éad instalatora w celu zapewnienia w┼éa┼Ťciwego poziomu bezpiecze┼ästwa instalacji musi posiada─ç wielosk┼éadnikowy analizator spalin i przyrz─ůd do badania szczelno┼Ťci instalacji odpowiadaj─ůcy wymaganiom okre┼Ťlonym w przepisach dotycz─ůcych wymaga┼ä w stosunku do stacji przeprowadzaj─ůcych badania techniczne pojazdów.

§ 4. 1. Minister wydaje ┼Ťwiadectwo homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, je┼╝eli w za┼é─ůczonych do wniosku protokole i sprawozdaniu z bada┼ä homologacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, potwierdzony zosta┼é pozytywny wynik tych bada┼ä.

2. Minister odmawia wydania ┼Ťwiadectwa homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, je┼╝eli w za┼é─ůczonych do wniosku protokole i sprawozdaniu z bada┼ä homologacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, nie zosta┼é potwierdzony pozytywny wynik tych bada┼ä lub brak jest któregokolwiek z tych dokumentów.

3. Je┼╝eli w czasie bada┼ä homologacyjnych sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem stwierdzono, ┼╝e instalacja mo┼╝e by─ç u┼╝ywana z ograniczeniami, to ograniczenia te nale┼╝y zawrze─ç w wydanym ┼Ťwiadectwie homologacji i w wyci─ůgu ze ┼Ťwiadectwa homologacji.

4. Wzór ┼Ťwiadectwa homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 1 do rozporz─ůdzenia.

§ 5. 1. Instalator, który uzyska┼é ┼Ťwiadectwo homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, lub jego zak┼éad montuj─ůcy wydaje wyci─ůg ze ┼Ťwiadectwa homologacji dla ka┼╝dego pojazdu, w którym zamontowa┼é instalacj─Ö do zasilania gazem.

2. Wzór wyci─ůgu ze ┼Ťwiadectwa homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 2 do rozporz─ůdzenia.

3. Instalator prowadzi wykaz wydawanych wyci─ůgów ze ┼Ťwiadectw homologacji, w którym zamieszcza co najmniej informacje dotycz─ůce:

 

 

 

1) daty wystawienia i numeru wyci─ůgu;

2) nazwy i adresu zak┼éadu montuj─ůcego;

3) marki i cech identyfikacyjnych pojazdu;

4) numeru rejestracyjnego pojazdu, je┼╝eli pojazd byt zarejestrowany.

 

 

 

§ 6. 1. Minister cofa ┼Ťwiadectwo homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, z zastrze┼╝eniem ust. 2, je┼Ťli instalacja zamontowana w danym typie pojazdu wykonana zosta┼éa niezgodnie z warunkami okre┼Ťlonymi w ┼Ťwiadectwie homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, co zosta┼éo stwierdzone w trakcie kontroli drogowej albo w trakcie badania technicznego lub wystawiony zosta┼é wyci─ůg ze ┼Ťwiadectwa homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, niepotwierdzaj─ůcy monta┼╝u tej instalacji w poje┼║dzie.

2. Minister odst─ůpi od cofni─Öcia ┼Ťwiadectwa homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem w przypadku, gdy instalator usunie w terminie 14 dni od dnia cofni─Öcia ┼Ťwiadectwa homologacji wszelkie niezgodno┼Ťci monta┼╝u z warunkami okre┼Ťlonymi w ┼Ťwiadectwie homologacji i podejmie niezb─Ödne ┼Ťrodki zapewniaj─ůce dalszy monta┼╝ instalacji zgodnie z wydan─ů homologacj─ů oraz zapewni prawid┼éowe wystawianie wyci─ůgów ze ┼Ťwiadectwa homologacji.

§ 7. 1. Do przeprowadzania bada┼ä homologacyjnych oraz kontroli zgodno┼Ťci monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem z warunkami homologacji upowa┼╝nia si─Ö Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie i Instytut Transportu Politechniki ┼Ül─ůskiej w Katowicach, zwane dalej "jednostkami badawczymi".

2. Jednostki badawcze przeprowadzaj─ů badania homologacyjne na pisemny wniosek instalatora, do którego do┼é─ůcza on:

 

 

 

1) opis techniczny dla celów homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem, sporz─ůdzony wed┼éug wzoru okre┼Ťlonego w za┼é─ůczniku nr 3 do rozporz─ůdzenia;

2) instrukcj─Ö obs┼éugi pojazdu z zamontowan─ů instalacj─ů do zasilania gazowego;

3) dokumenty potwierdzaj─ůce, ┼╝e instalator i jego zak┼éady montuj─ůce posiadaj─ů przyrz─ůdy, o których mowa w § 3 ust. 4.

 

 

 

3. Na ┼╝─ůdanie jednostki badawczej instalator przedstawia kopie ┼Ťwiadectw homologacji na elementy instalacji.

4. Jednostki badawcze prowadz─ů dokumentacj─Ö przeprowadzonych bada┼ä homologacyjnych, w której przechowuje si─Ö:

 

 

 

1) wnioski instalatora wraz z za┼é─ůcznikami;

2) protokoły z badań homologacyjnych;

3) sprawozdania z badań homologacyjnych;

4) protoko┼éy z kontroli zgodno┼Ťci monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

 

 

 

§ 8. 1. Jednostka badawcza przeprowadza badania homologacyjne w zakresie i w sposób okre┼Ťlony w za┼é─ůczniku nr 4 do rozporz─ůdzenia.

2. Po przeprowadzeniu badania homologacyjnego jednostka badawcza sporz─ůdza po trzy egzemplarze protokó┼éu i sprawozdania z badania homologacyjnego, z czego jeden egzemplarz przechowuje w prowadzonej dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 4, a dwa egzemplarze wydaje instalatorowi.

3. Jednostka badawcza wydaje protokó┼é wraz ze sprawozdaniem potwierdzaj─ůcym pozytywny wynik badania homologacyjnego, je┼╝eli zamontowana w danym poje┼║dzie instalacja spe┼énia wymagania okre┼Ťlone w art. 68 ust. 2 i 4 ustawy oraz wymagania techniczne okre┼Ťlone w za┼é─ůczniku nr 5 do rozporz─ůdzenia.

§ 9. 1. Kontrol─Ö zgodno┼Ťci monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem z warunkami homologacji, zwan─ů dalej "kontrol─ů zgodno┼Ťci", przeprowadza si─Ö w sposób i zakresie okre┼Ťlonym w za┼é─ůczniku nr 6 do rozporz─ůdzenia.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodno┼Ťci sporz─ůdza si─Ö protokó┼é, w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego, drugi przekazuje si─Ö ministrowi, a trzeci przechowywany jest w dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 4, prowadzonej przez jednostk─Ö badawcz─ů.

§ 10. ┼Üwiadectwa homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem i elementów wyposa┼╝enia instalacji wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowuj─ů swoj─ů wa┼╝no┼Ť─ç.

§ 11. Rozporz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat


 

1) Minister Infrastruktury kieruje dzia┼éem administracji rz─ůdowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporz─ůdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegó┼éowego zakresu dzia┼éania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.
3) Niniejsze rozporz─ůdzenie by┼éo poprzedzone rozporz─ůdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 pa┼║dziernika 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 oraz z 2001 r. Nr 26, poz. 295), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452), w zakresie uregulowanym w niniejszym rozporz─ůdzeniu, traci moc obowi─ůzuj─ůc─ů z dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie tego rozporz─ůdzenia.

 


Najwa┼╝niejsze przepisy prawne obowi─ůzuj─ůce w bran┼╝y gazu p┼éynnego

Przepisy prawne

1. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze┼Ťnia 2000 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada─ç bazy i stacje paliw p┼éynnych, ruroci─ůgi dalekosi─Ö┼╝ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowanie. /Dz. U. Nr. 98 z 2000 r. poz. 1067/.
Nowelizacja:
– Dz. U. z 2003r Nr 1, poz. 8

- Dz. U. z 2005r, Nr 243, poz. 2063

2. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrze┼Ťnia 1999 w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy przy magazynowaniu, nape┼énianiu i rozprowadzaniu gazów p┼éynnych. /Dz. U. Nr. 75 z 1999 r. poz. 846/.
Nowelizacja:
– Dz. U. Nr 43 z dnia 16 marca 2004r, poz. 395.

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy – tekst jednolity (Dz. U z 1998r, Nr 21, poz. 94 z pó┼║niejszymi zmianami)

 

4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2004r., Nr 29, poz. 257)

Nowelizacja:

- Dz. U. z 2005r, Nr 160, poz 1341

5. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegó┼éowych warunków prowadzenia sk┼éadów podatkowych (Dz. U z 2004r., Nr 35, poz. 311)

6. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwole┼ä na prowadzenie sk┼éadu podatkowego, dzia┼éalno┼Ťci jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a tak┼╝e na wykonywanie czynno┼Ťci w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U z 2004r., Nr 35, poz. 312)
Nowelizacja:
– Dz.U. 2004, Nr 167, poz. 1749
– Dz.U. 2005, Nr 36, poz. 321 – wesz┼éo w ┼╝ycie z dniem 17 marca 2005r.

7. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnie┼ä z obowi─ůzku z┼éo┼╝enia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U z 2004r., Nr 35, poz. 313)

8. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpiecze┼ä akcyzowych (Dz. U z 2004r., Nr 35, poz. 314).
Nowelizacja:
– Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 Nr 128, poz. 1337.

9. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysoko┼Ťci maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a tak┼╝e szczegó┼éowych zasad i terminów og┼éaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zu┼╝ycia takich wyrobów (Dz.U z 2004r., Nr 63, poz. 585)

10. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu urz─Ödów celnych, których naczelnicy s─ů w┼éa┼Ťciwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasi─Ögu ich dzia┼éania (Dz.U. z 2004r., Nr 70,poz. 638)

11. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasi─Ögu dzia┼éania urz─Ödów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy s─ů w┼éa┼Ťciwi do wykonywania zada┼ä w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz.U 2004, Nr 82, poz. 751)
Nowelizacja:
– Dz.U 2004, Nr 277 z dnia 29 grudnia 2004r., Poz. 2749

12. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zg┼éoszenia o planowanym nabyciu wewn─ůtrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668)

13. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 65, poz. 598)
Nowelizacja:
– Dz. U. z 2 czerwca 2005, Nr 96, poz. 811

14. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zg┼éosze┼ä rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 74, poz. 669)

15. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674)

16. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilo┼Ťci wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyz─ů zap┼éacon─ů na terytorium pa┼ästwa cz┼éonkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywo┼╝onych przez osoby fizyczne, które wskazuj─ů na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych (Dz. U. Nr 74, poz. 675)

17. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz.U. z 2004r., Nr 80, poz. 741)
Nowelizacja:
– Dz.U. 2004, Nr 276, poz. 2735.

18. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji zwi─ůzanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. z 2004r., Nr 81, poz 744).
Nowelizacja:
– Dz. U. z 26 lipca 2004, Nr 170, poz. 1790.

19. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni┼╝enia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825).
Nowelizacja:
– Dz. U. z 17 maja 2004r, Nr 113, poz. 1190.
– Dz. U. z 2004r, Nr 278, poz. 2763.
– Dz. U. z 2 czerwca 2005, Nr 96, poz. 814
– Dz. U. z 13 czerwca 2005, Nr 103, poz. 865 i 866
– Dz. U. z 16 czerwca 2005r, Nr 106, poz. 897

20. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó┼éowego trybu i warunków dokonywania rozlicze┼ä podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 85, poz. 799).
Nowelizacja:
– Dz. U. z 3 sierpnia 2004r, Nr 175, poz. 1817.

21. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dotycz─ůcych miejsc, w których b─Öd─ů odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane, zabezpieczenia akcyzowego sk┼éadanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca. (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 848)

22. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania. (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 849). Nowelizacja:
– Dz. U. z 11 sierpnia 2004r, Nr 181, poz. 1876.
– Dz. U. z 22 listopada 2004r, Nr 248, poz. 2493 (wchodzi w ┼╝ycie 07/12/2004)
– Dz. U. z 14 stycznia 2005r, Nr 11, poz. 78 (wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01/02/2005)
– Dz. U. z 2 czerwca 2005r, Nr 96, poz. 813
– Dz. U. z 13 czerwca 2005r, Nr 103, poz. 864.
– Dz. U. z 16 czerwca 2005r, Nr 106, poz. 896.

23. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnie┼ä od podatku akcyzowego (Dz.U. z 30 kwietnia 2004r Nr 97, poz. 966).
Nowelizacja:
– Dz. U. z 11 sierpnia 2004r, Nr 181, poz. 1875.
– Dz. U. z 22 listopada 2004r, Nr 248, poz. 2492 (wesz┼éo w ┼╝ycie 07/12/2004)
– Dz. U. z 14 stycznia 2005r, Nr 11, poz. 78 (wesz┼éo w ┼╝ycie z dniem 01/02/2005)
– Dz. U. z 2 czerwca 2005r, Nr 96, poz. 812
– Dz. U. z 13 czerwca 2005r, Nr 103, poz. 863.
– Dz. U. z 16 czerwca 2005r, Nr 106, poz. 895.24. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako┼Ťci paliw ciek┼éych i biopaliw ciek┼éych (Dz.U. Nr 34 Poz. 293)

25. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne – tekst jednolity (Dz.U z 2003r, Nr 153, poz. 1504 z pó┼║niejszymi zmianami)

26. Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r., w sprawie homologacji sposobu monta┼╝u instalacji przystosowuj─ůcej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U z 2003r., Nr 232, poz. 2333)

27. Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb─Ödnego wyposa┼╝enia – za┼é. Nr 9 dotyczy pojazdów z instalacj─ů gazow─ů (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262 z pó┼║niejszymi zmianami)

28. Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003r, zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2003r, Nr 161, poz. 1564). Nowelizacja – Dz. U. z 2004r, Nr 110, poz. 1169.

29. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrze┼Ťnia 2004r w sprawie og┼éoszenia tekstu Regulaminu Nr 115 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowi─ůcego za┼é─ůcznik do Porozumienia dotycz─ůcego jednolitych wymaga┼ä technicznych dla pojazdów ko┼éowych, wyposa┼╝enia i cz─Ö┼Ťci, które mog─ů by─ç stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymaga┼ä, sporz─ůdzonego w Genewie dnia 20 marca 1958r. (Dziennik Urz─Ödowy Ministra Infrastruktury z dnia 20 wrze┼Ťnia 2004r, Nr 16 poz. 91)

30. Ustawa o zmianie ustawy o autostradach p┼éatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003, Nr 217, poz. 2124).

31. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o autostradach p┼éatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Wchodzi ona w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia, tj. 15 pa┼║dziernika 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 wrze┼Ťnia 2004r, Nr 213, Poz. 2156)

32. Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 wrze┼Ťnia 2004 r. w sprawie okre┼Ťlenia wzoru informacji dotycz─ůcej op┼éaty paliwowej. Rozporz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia, tj. 15 pa┼║dziernika 2004 r. (Dz. U. Nr 214 z dnia 30 wrze┼Ťnia 2004r, poz. 2176)

33. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo w┼éasno┼Ťci przemys┼éowej – tekst jednolity (Dz.U. z 2003r, Nr 119, poz. 1117 z pó┼║niejszymi zmianami).

34. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z pó┼║niejszymi zmianami)

35. Rozporz─ůdzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spo┼éecznej zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie wysoko┼Ťci op┼éat za czynno┼Ťci jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2003, Nr 217, poz. 2136).
Nowelizacja:
– Dz.U. z 2004r, Nr 273, poz. 2707

36. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22 lipca 2004 w sprawie zasadniczych wymaga┼ä dla urz─ůdze┼ä ci┼Ťnieniowych (Dz. U. z 2004r, Nr 175, poz. 1818)

37. Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ci┼Ťnieniowych urz─ůdze┼ä transportowych (Dz. U. z 2004r, Nr 200, poz. 2054)

38. Rozporz─ůdzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spo┼éecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegó┼éowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj─ůce si─Ö eksploatacj─ů urz─ůdze┼ä, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r, Nr 89, poz. 828). Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu b┼é─Ödów (Dz. U. z 2003r, Nr 129, poz. 1184)

39. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane – tekst jednolity (Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z pó┼║niejszymi zmianami)

40. Rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada─ç budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r, Ne 75, poz. 690)
Nowelizacje:
a. 13 luty 2003 (Dz. U z 2003r, Nr 33, poz. 270)
b. 7 kwietnia 2004 (Dz. U z 2004r, Nr 109, poz. 1156)

41. Rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r, w sprawie warunków technicznych u┼╝ytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U z 1999r, Nr 74, poz. 836)

42. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilo┼Ťci substancji niebezpiecznych, których znajdowanie si─Ö w zak┼éadzie decyduje o zaliczeniu go do zak┼éadu o zwi─Ökszonym ryzyku albo zak┼éadu o du┼╝ym ryzyku wyst─ůpienia powa┼╝nej awarii przemys┼éowej (Dz.U. z 2002r., Nr 58, poz. 535)

43. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r, Nr 11, poz. 84 z pó┼║n, zmianami)

44. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r, zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U z 2005r, Nr 2, poz. 8)

45. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie kryteriów, które powinny spe┼énia─ç jednostki organizacyjne wykonuj─ůce badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spe┼énienia tych kryteriów (Dz.U z 2005r, Nr 4, poz. 31)

46. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze┼Ťnia 2003r w sprawie oznakowania opakowa┼ä substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U z 2003r, Nr 173, poz. 1679)

47. Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniaj─ůce rozporz─ůdzenie w sprawie oznakowania opakowa┼ä substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2004r, Nr 260, poz. 2595)
Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2004 r.

48. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., - Prawo ochrony ┼Ťrodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627 z pó┼║niejszymi zmianami)

49. Ustawa z dnia 11 maja 2001r p Prawo o miarach tekst jednolity (Dz.U z 2004r, Nr 243, poz. 2441)

50. Rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo┼╝arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003r., Nr 121, poz. 1138 z pó┼║niejszymi zmianami)

51. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki racy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 15 kwietnia 2004r w sprawie wymaga┼ä metrologicznych, którym powinny odpowiada─ç zbiorniki pomiarowe (Dz.U. z 2004r, Nr 85, poz. 800)

52. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spo┼éecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrz─ůdów pomiarowych (Dz. U. z 2004r, Nr 77, poz. 730)

53. Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Spo┼éecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie wymaga┼ä metrologicznych, którym powinny odpowiada─ç przyrz─ůdy pomiarowe do dynamicznego pomiaru obj─Öto┼Ťci lub masy cieczy innych ni┼╝ woda (Dz. U z 2004r, Nr 77, poz. 731)

54. Rozporz─ůdzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestruj─ůcych (Dz.U. z 2004r, Nr 271, poz. 2706).

55. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2002, Nr 199, poz. 1671). W sprawach nieuregulowanych t─ů ustaw─ů stosuje si─Ö przepisy umowy europejskiej ADR.

56. Umowa Europejska ADR - o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, ratyfikowana przez Polsk─Ö 6 czerwca 1975 r (Dz.U. z 1975r, Nr 35, poz. 189).

57. Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004r., dostosowuj─ůca do post─Öpu technicznego dyrektyw─Ö Komisji 95/50/WE w sprawie ujednolicenia procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych.

58. Ustawa z dnia 31 marca 2004r. o przewozie kolej─ů towarów niebezpiecznych (Dz.U z 2004r, Nr 97, poz. 962). W sprawach nieuregulowanych ustaw─ů, do przewozu kolej─ů towarów niebezpiecznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje si─Ö Regulamin RID

59. Regulamin RID - Regulamin mi─Ödzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowi─ůcy Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie mi─Ödzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), b─Öd─ůcych za┼é─ůcznikiem B do Konwencji o mi─Ödzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporz─ůdzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177)

60. Dyrektywa Rady 1999/36/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie przewo┼║nych urz─ůdze┼ä ci┼Ťnieniowych

61. Polska Norma PN-C-96008 – Przetwory naftowe, Gazy w─Öglowodorowe, Gazy skroplone C3 – C4. Norm─Ö stosuje si─Ö do gazu p┼éynnego przeznaczonego do celów grzewczych.

62. Polski Komitet Normalizacyjny uchwa┼é─ů nr 40/2002 z dnia 18-10-2002r, uzna┼é norm─Ö europejsk─ů: EN 589:2000 (Automotive fuels – LPG – Requirements and test methods) za Polsk─ů Norm─Ö PN-EN 589:2002 (U). Niniejsza Norma Europejska okre┼Ťla wymogi i metody bada┼ä dla sprzedawanego i dostarczanego gazu p┼éynnego dla samochodów. Norm─Ö stosuje si─Ö dla gazu p┼éynnego przeznaczonego dla samochodów wyposa┼╝onych w silniki przygotowane do u┼╝ytkowania LPG.