PRZEPISY LPG

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 GRUDNIA 2002 r. Załącznik nr 9

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 24 grudnia 2003 r.

w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Dz. U. nr 232 poz. 2333

Na podstawie art. 68 ust. 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

 

 

 

1) warunki i tryb wydawania lub cofania świadectw homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

2) jednostki upoważnione do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności montażu z warunkami homologacji;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności montażu z warunkami homologacji;

4) wzory dokumentów związanych z homologacją sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

 

 

 

2. Rozporządzenie nie dotyczy producenta pojazdu, który w ramach homologacji typu pojazdu uzyskał potwierdzenie, że pojazd posiada instalację do zasilania gazem.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 

 

 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) elementach instalacji - rozumie się przez to części instalacji do zasilania gazem objęte obowiązkiem uzyskania oddzielnych homologacji zgodnie z Regulaminem nr 67 lub nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136) - niezależnie od homologacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

 

 

 

§ 3. 1. Minister właściwy do spraw transportu, zwany dalej "ministrem", wydaje świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem na pisemny wniosek podmiotu dokonującego montażu instalacji, zwanego dalej "instalatorem".

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1, instalator dołącza:

 

 

 

1) protokół i sprawozdanie z badań homologacyjnych;

2) wykaz stosowanych elementów instalacji do zasilania gazem;

3) wykaz zakładów montujących;

4) oryginały wzorów podpisów osób upoważnionych do wydawania wyciągów ze świadectwa homologacji, z podaniem zajmowanego przez te osoby stanowiska.

 

 

 

3. Montaż instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w zakładach montujących instalatora musi odbywać się zgodnie z warunkami homologacji.

4. Każdy zakład instalatora w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa instalacji musi posiadać wieloskładnikowy analizator spalin i przyrząd do badania szczelności instalacji odpowiadający wymaganiom określonym w przepisach dotyczących wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów.

§ 4. 1. Minister wydaje świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, jeżeli w załączonych do wniosku protokole i sprawozdaniu z badań homologacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, potwierdzony został pozytywny wynik tych badań.

2. Minister odmawia wydania świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, jeżeli w załączonych do wniosku protokole i sprawozdaniu z badań homologacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, nie został potwierdzony pozytywny wynik tych badań lub brak jest któregokolwiek z tych dokumentów.

3. Jeżeli w czasie badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem stwierdzono, że instalacja może być używana z ograniczeniami, to ograniczenia te należy zawrzeć w wydanym świadectwie homologacji i w wyciągu ze świadectwa homologacji.

4. Wzór świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Instalator, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, lub jego zakład montujący wydaje wyciąg ze świadectwa homologacji dla każdego pojazdu, w którym zamontował instalację do zasilania gazem.

2. Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Instalator prowadzi wykaz wydawanych wyciągów ze świadectw homologacji, w którym zamieszcza co najmniej informacje dotyczące:

 

 

 

1) daty wystawienia i numeru wyciągu;

2) nazwy i adresu zakładu montującego;

3) marki i cech identyfikacyjnych pojazdu;

4) numeru rejestracyjnego pojazdu, jeżeli pojazd byt zarejestrowany.

 

 

 

§ 6. 1. Minister cofa świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, z zastrzeżeniem ust. 2, jeśli instalacja zamontowana w danym typie pojazdu wykonana została niezgodnie z warunkami określonymi w świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, co zostało stwierdzone w trakcie kontroli drogowej albo w trakcie badania technicznego lub wystawiony został wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, niepotwierdzający montażu tej instalacji w pojeździe.

2. Minister odstąpi od cofnięcia świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem w przypadku, gdy instalator usunie w terminie 14 dni od dnia cofnięcia świadectwa homologacji wszelkie niezgodności montażu z warunkami określonymi w świadectwie homologacji i podejmie niezbędne środki zapewniające dalszy montaż instalacji zgodnie z wydaną homologacją oraz zapewni prawidłowe wystawianie wyciągów ze świadectwa homologacji.

§ 7. 1. Do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z warunkami homologacji upoważnia się Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie i Instytut Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach, zwane dalej "jednostkami badawczymi".

2. Jednostki badawcze przeprowadzają badania homologacyjne na pisemny wniosek instalatora, do którego dołącza on:

 

 

 

1) opis techniczny dla celów homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) instrukcję obsługi pojazdu z zamontowaną instalacją do zasilania gazowego;

3) dokumenty potwierdzające, że instalator i jego zakłady montujące posiadają przyrządy, o których mowa w § 3 ust. 4.

 

 

 

3. Na żądanie jednostki badawczej instalator przedstawia kopie świadectw homologacji na elementy instalacji.

4. Jednostki badawcze prowadzą dokumentację przeprowadzonych badań homologacyjnych, w której przechowuje się:

 

 

 

1) wnioski instalatora wraz z załącznikami;

2) protokoły z badań homologacyjnych;

3) sprawozdania z badań homologacyjnych;

4) protokoły z kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

 

 

 

§ 8. 1. Jednostka badawcza przeprowadza badania homologacyjne w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzeniu badania homologacyjnego jednostka badawcza sporządza po trzy egzemplarze protokółu i sprawozdania z badania homologacyjnego, z czego jeden egzemplarz przechowuje w prowadzonej dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 4, a dwa egzemplarze wydaje instalatorowi.

3. Jednostka badawcza wydaje protokół wraz ze sprawozdaniem potwierdzającym pozytywny wynik badania homologacyjnego, jeżeli zamontowana w danym pojeździe instalacja spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 2 i 4 ustawy oraz wymagania techniczne określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Kontrolę zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z warunkami homologacji, zwaną dalej "kontrolą zgodności", przeprowadza się w sposób i zakresie określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodności sporządza się protokół, w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego, drugi przekazuje się ministrowi, a trzeci przechowywany jest w dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 4, prowadzonej przez jednostkę badawczą.

§ 10. Świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem i elementów wyposażenia instalacji wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoją ważność.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat


 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz. U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r. Nr 74, poz. 863 oraz z 2001 r. Nr 26, poz. 295), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1798, z 2002 r. Nr 216, poz. 1825 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1452), w zakresie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu, traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia.

 


Najważniejsze przepisy prawne obowiązujące w branży gazu płynnego

Przepisy prawne

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowanie. /Dz. U. Nr. 98 z 2000 r. poz. 1067/.
Nowelizacja:
– Dz. U. z 2003r Nr 1, poz. 8

- Dz. U. z 2005r, Nr 243, poz. 2063

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. /Dz. U. Nr. 75 z 1999 r. poz. 846/.
Nowelizacja:
– Dz. U. Nr 43 z dnia 16 marca 2004r, poz. 395.

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy – tekst jednolity (Dz. U z 1998r, Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

 

4. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U z 2004r., Nr 29, poz. 257)

Nowelizacja:

- Dz. U. z 2005r, Nr 160, poz 1341

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U z 2004r., Nr 35, poz. 311)

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U z 2004r., Nr 35, poz. 312)
Nowelizacja:
– Dz.U. 2004, Nr 167, poz. 1749
– Dz.U. 2005, Nr 36, poz. 321 – weszło w życie z dniem 17 marca 2005r.

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz. U z 2004r., Nr 35, poz. 313)

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U z 2004r., Nr 35, poz. 314).
Nowelizacja:
– Dz. U. z dnia 4 czerwca 2004 Nr 128, poz. 1337.

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz.U z 2004r., Nr 63, poz. 585)

10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasięgu ich działania (Dz.U. z 2004r., Nr 70,poz. 638)

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (Dz.U 2004, Nr 82, poz. 751)
Nowelizacja:
– Dz.U 2004, Nr 277 z dnia 29 grudnia 2004r., Poz. 2749

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668)

13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U. z 2004r., Nr 65, poz. 598)
Nowelizacja:
– Dz. U. z 2 czerwca 2005, Nr 96, poz. 811

14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 74, poz. 669)

15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674)

16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych (Dz. U. Nr 74, poz. 675)

17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz.U. z 2004r., Nr 80, poz. 741)
Nowelizacja:
– Dz.U. 2004, Nr 276, poz. 2735.

18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. z 2004r., Nr 81, poz 744).
Nowelizacja:
– Dz. U. z 26 lipca 2004, Nr 170, poz. 1790.

19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825).
Nowelizacja:
– Dz. U. z 17 maja 2004r, Nr 113, poz. 1190.
– Dz. U. z 2004r, Nr 278, poz. 2763.
– Dz. U. z 2 czerwca 2005, Nr 96, poz. 814
– Dz. U. z 13 czerwca 2005, Nr 103, poz. 865 i 866
– Dz. U. z 16 czerwca 2005r, Nr 106, poz. 897

20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 85, poz. 799).
Nowelizacja:
– Dz. U. z 3 sierpnia 2004r, Nr 175, poz. 1817.

21. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dotyczących miejsc, w których będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane, zabezpieczenia akcyzowego składanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca. (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 848)

22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania. (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 849). Nowelizacja:
– Dz. U. z 11 sierpnia 2004r, Nr 181, poz. 1876.
– Dz. U. z 22 listopada 2004r, Nr 248, poz. 2493 (wchodzi w życie 07/12/2004)
– Dz. U. z 14 stycznia 2005r, Nr 11, poz. 78 (wchodzi w życie z dniem 01/02/2005)
– Dz. U. z 2 czerwca 2005r, Nr 96, poz. 813
– Dz. U. z 13 czerwca 2005r, Nr 103, poz. 864.
– Dz. U. z 16 czerwca 2005r, Nr 106, poz. 896.

23. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 30 kwietnia 2004r Nr 97, poz. 966).
Nowelizacja:
– Dz. U. z 11 sierpnia 2004r, Nr 181, poz. 1875.
– Dz. U. z 22 listopada 2004r, Nr 248, poz. 2492 (weszło w życie 07/12/2004)
– Dz. U. z 14 stycznia 2005r, Nr 11, poz. 78 (weszło w życie z dniem 01/02/2005)
– Dz. U. z 2 czerwca 2005r, Nr 96, poz. 812
– Dz. U. z 13 czerwca 2005r, Nr 103, poz. 863.
– Dz. U. z 16 czerwca 2005r, Nr 106, poz. 895.24. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 34 Poz. 293)

25. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne – tekst jednolity (Dz.U z 2003r, Nr 153, poz. 1504 z późniejszymi zmianami)

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r., w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz.U z 2003r., Nr 232, poz. 2333)

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – zał. Nr 9 dotyczy pojazdów z instalacją gazową (Dz. U. z 2003r., Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami)

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003r, zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2003r, Nr 161, poz. 1564). Nowelizacja – Dz. U. z 2004r, Nr 110, poz. 1169.

29. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004r w sprawie ogłoszenia tekstu Regulaminu Nr 115 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, stanowiącego załącznik do Porozumienia dotyczącego jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958r. (Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004r, Nr 16 poz. 91)

30. Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003, Nr 217, poz. 2124).

31. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 października 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 września 2004r, Nr 213, Poz. 2156)

32. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej. Rozporządzenie wchodzi w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 października 2004 r. (Dz. U. Nr 214 z dnia 30 września 2004r, poz. 2176)

33. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej – tekst jednolity (Dz.U. z 2003r, Nr 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami).

34. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz.U z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami)

35. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2003, Nr 217, poz. 2136).
Nowelizacja:
– Dz.U. z 2004r, Nr 273, poz. 2707

36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 22 lipca 2004 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2004r, Nr 175, poz. 1818)

37. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. z 2004r, Nr 200, poz. 2054)

38. Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r, Nr 89, poz. 828). Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z 2003r, Nr 129, poz. 1184)

39. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane – tekst jednolity (Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

40. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r, Ne 75, poz. 690)
Nowelizacje:
a. 13 luty 2003 (Dz. U z 2003r, Nr 33, poz. 270)
b. 7 kwietnia 2004 (Dz. U z 2004r, Nr 109, poz. 1156)

41. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r, w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U z 1999r, Nr 74, poz. 836)

42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2002r., Nr 58, poz. 535)

43. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r, Nr 11, poz. 84 z późn, zmianami)

44. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004r, zmieniające rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U z 2005r, Nr 2, poz. 8)

45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów (Dz.U z 2005r, Nr 4, poz. 31)

46. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U z 2003r, Nr 173, poz. 1679)

47. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2004r, Nr 260, poz. 2595)
Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 23 grudnia 2004 r.

48. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami)

49. Ustawa z dnia 11 maja 2001r p Prawo o miarach tekst jednolity (Dz.U z 2004r, Nr 243, poz. 2441)

50. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003r., Nr 121, poz. 1138 z późniejszymi zmianami)

51. Rozporządzenie Ministra Gospodarki racy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004r w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe (Dz.U. z 2004r, Nr 85, poz. 800)

52. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2004r, Nr 77, poz. 730)

53. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy pomiarowe do dynamicznego pomiaru objętości lub masy cieczy innych niż woda (Dz. U z 2004r, Nr 77, poz. 731)

54. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2004r, Nr 271, poz. 2706).

55. Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2002, Nr 199, poz. 1671). W sprawach nieuregulowanych tą ustawą stosuje się przepisy umowy europejskiej ADR.

56. Umowa Europejska ADR - o transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, ratyfikowana przez Polskę 6 czerwca 1975 r (Dz.U. z 1975r, Nr 35, poz. 189).

57. Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004r., dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednolicenia procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych.

58. Ustawa z dnia 31 marca 2004r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U z 2004r, Nr 97, poz. 962). W sprawach nieuregulowanych ustawą, do przewozu koleją towarów niebezpiecznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się Regulamin RID

59. Regulamin RID - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący Aneks I do Przepisów ujednoliconych o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177)

60. Dyrektywa Rady 1999/36/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych

61. Polska Norma PN-C-96008 – Przetwory naftowe, Gazy węglowodorowe, Gazy skroplone C3 – C4. Normę stosuje się do gazu płynnego przeznaczonego do celów grzewczych.

62. Polski Komitet Normalizacyjny uchwałą nr 40/2002 z dnia 18-10-2002r, uznał normę europejską: EN 589:2000 (Automotive fuels – LPG – Requirements and test methods) za Polską Normę PN-EN 589:2002 (U). Niniejsza Norma Europejska określa wymogi i metody badań dla sprzedawanego i dostarczanego gazu płynnego dla samochodów. Normę stosuje się dla gazu płynnego przeznaczonego dla samochodów wyposażonych w silniki przygotowane do użytkowania LPG.0.0449s, 1257kB, 1496kB
// //