BEZPIECZNE BUTLE

Bezpieczne butle

Bezpieczne napełnianie butli powinno być realizowane zgodnie z zarządzeniem Ministra Gospodarki w następującym zakresie:
* sprawdzenie stanu technicznego butli przed napełnieniem i sprawdzeniu ważności badania okresowego
*napełnianie butli na urządzeniach mających automatyczne odcięcie dopływu gazu
*posiadanie urządzeń do odsysania gazu z butli
*sprawdzeniu stopnia napełnienia butli
*sprawdzanie szczelności butli

Ponadto butla skierowana do dystrybucji detalicznej powinna posiadać instrukcję jej bezpiecznego przechowywania i przyłączenia do przyborów gazowych. Każda butla z gazem powinna być także odpowiednio oznakowana zarówno symbolem dotyczącym materiału palnego jak i liczbowym oznakowaniem przewożonego materiału.
Butle dostarczane odbiorcom i powracające od nich wystawione są na dość trudne warunki, zwłaszcza podczas transportu samochodowego po drogach często wyboistych i zakurzonych. Dlatego każda butla powinna być umyta albo oczyszczona w inny sposób oraz sprawdzona przed jej ponownym napełnieniem przez jej prawowitego właściciela.
Butle odpowiednie do napełniania, to butle które spełniają następujące warunki:
- Posiadają czytelną tabliczkę znamionową;
- Podana jest data oraz pojemność wodna butli;
- Podane jest oznaczenie produktu i netto napełnienia;
- Nie minęła data ponownego badania;
- Podany jest znak jednostki kontrolnej;
- Butle są szczelne;
- Butle nie posiadają wad.

Butle po napełnieniu powinny być poddane kontroli napełnienia, aby sprawdzić czy nie został przekroczony maksymalny poziom napełnienia butli. Butle niedopełnione lub przepełnione należy doprowadzić do właściwego stanu przez dopełnienie brakującej lub usunięcie nadmiernej ilości gazu. Butle po dopełnieniu lub usunięciu nadmiaru gazu należy ponownie sprawdzić.Butle przeznaczone do badania okresowego, to butle w których :
- Upłynął termin ponownego badania butli;
- Nie jest możliwe stwierdzenie, czy upłynął termin ponownego badania butli;
- Butli nie można zidentyfikować.

Butle nieszczelne, to butle w których:
- Nieszczelne lub uszkodzone zawory należy zastąpić zaworami sprawnymi;
- Nieszczelne połączenie butla-zawór należy uszczelnić, jeżeli uszkodzony jest gwint zaworu – wymienić zawór, jeżeli uszkodzony jest gwint butli – złomować.

Butle wymagające dodatkowego sprawdzenia, to butle z następującymi wadami:
- Butle napełniane według wagi, w których brakuje bądź jest nieczytelna tara, należy sprawdzić oraz umieścić tarę;
- Uszkodzone osłony z uchwytami do przenoszenia, uszkodzone stopy, wgniecenia powierzchni butli, uszkodzenia spowodowane ogniem lub korozją. Szczególnie należy sprawdzić powierzchnię butli w rejonie stopy, pod kątem występowania zmian spowodowanych działaniem korozji. Sprawdzenia tego typu uszkodzeń i wydanie decyzji czy nadają się one do napełniania, renowacji lub złomowania, powinna dokonać osoba przeszkolona, z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
 

Źródło: http://www.pogp.pl/public/view_.php?article_id=1940.0411s, 1205kB, 1469kB
// //